1. Zákonné

Výšku  určuje  VZN
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2015zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 2 písm. g) a § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c), e) a h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 38 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej v texte len „VZN“):

Článok 1

Úvodné ustanovenie

(1) VZN určuje výšku príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov a spôsob jeho platby, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaNové Mesto (ďalej v texte len „MČ B-NM“). Účelom príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov je čiastočná úhrada nákladov škôl a školských zariadení, spojených umiestnením alebo stravovaním detí a žiakov.

(2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy (ďalej v texte len „MŠ“) a školskými zariadeniami školské kluby detí, školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej v texte len „školské zariadenia“) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM.

(3) Výšku stanoveného príspevku v MŠ zverejní zástupca riaditeľa pre MŠ. Výšku stanoveného príspevku v školských zariadeniach zverejní riaditeľ základnej školy, ktorého je školské zariadenie súčasťou. Zverejnenie príspevku, podľa predchádzajúcej vety, sa vykoná na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení.

Článok 2

Materská škola

(1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, a to vo výške  35 eur.

(2) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

(3) Podľa § 28 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4) Podľa § 28 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka v MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(5) Podľa § 19 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z. ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

(6) Zriaďovateľ súčasne požaduje súhlasné stanovisko riaditeľa ZŠ s MŠ, že dieťa prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky. Od tohto termínu je dieťa považované za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

2. Občianske združenie

50 eur na 2.polrok za každé dieťa  /odsúhlasené na triednych schôdzkach rodičov/
Poplatky sa uhrádzajú na č. účtu:

3. Stravné

Školská jedáleň – výšku určuje VZN
(1) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej v texte len „stravné“) a z príspevku na režijné náklady (ďalej v texte len „réžia“).
(2) Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(3) Stravné a réžia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
(4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.