Nová Materská škola Kalinčiakova 12  otvorila svoje „brány“ a privítala prvé deti  dňa 2.9.2015.

Nachádza sa v budove základnej školy, ktorá je situovaná medzi ulicami Bajkalská, Trnavská, a Kalinčiakova so samostatným  prístupom  pre deti a rodičov do priestorov MŠ. Tvoria ju tri triedy (lienky, motýliky, včielky) ktoré majú kompletnú vybavenosť vrátane interaktívnej prenosnej tabule pre výučbu, spálňa, šatňa, hygienické zariadenia, školská jedáleň a veľká spoločná herňa, ktorá sa využíva na pohybovo-relaxačné aktivity, kultúrne podujatia a krúžkovú činnosť. Materská škola využíva na pohybové aktivity športový areál, telocvičňu a detské ihrisko.

MŠ sa zameriava predovšetkým na rozvoj pohybových zručností detí, všeobecnú pohybovú prípravu, s kurzovou výučbou korčuľovania, plávania deti všetkých vekových kategórií, pod vedením kvalifikovaných inštruktorov, krúžkovú pohybovú činnosť pre najstaršie deti zameranú na kladenie základných futbalových zručností. Zameraním sa  na rozvíjanie pohybových  schopností a zručností  kladieme u detí základy  zdravého životného štýlu, ktorý sa prejavuje  v športovaní, v zdravom stravovaní a ochrane životného prostredia čím upevňuje fyzické i psychické zdravie detí, ich postoje k vlastnému zdraviu i zdraviu iných.
V školskom roku 2017/2018 sa MŠ rozrástla o ďalšiu, v poradí už štvrtú triedu (sovičky).

Prevádzka MŠ

Denne od 6,30 hod. do 17,00 hod 

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky 

1. prevádzka MŠ môže byť obmedzená počas šk. roka v čase školských prázdnin v ZŠ Kalinčiakova 12 (jesenné, vianočné, polročné, jarné a veľkonočné prázdniny)
2. prevádzka MŠ je prerušená počas letných prázdnin (4 týždne)